Service en reparatie | Philips (2024)

1. Mijn product is defect - Wat kan ik doen? Valt dit onder de garantie?

In veel gevallen wanneer het product niet funtioneert zoals u zou verwachten, kan het probleem thuis worden opgelost zonder dat het hoeft te worden opgestuurd voor reparatie.


Raadpleeg onze online probleemoplossing en veelgestelde vragen om een oplossing te vinden voor de meest voorkomende problemen:-Vind uw product en de veelgestelde vragen


Als u uw probleem niet online kunt oplossen, kunt u uw product zelf online boeken voor inspectie of u kunt contact opnemen met ons Consumer Care team - -klik hier


Reparatie of omruiling is gratis als uw product binnen de garantieperiode valt.

2. Hoe lang is de garantie op mijn product?

Philips-garanties liggen meestal tussen de 24 maanden, afhankelijk van het product dat u bezit.


Om de exacte garantieperiode voor uw product en de relevante algemene voorwaarden te vinden, raadpleegt u onze garantie document of de documentatie die bij uw product is geleverd.

3. Mijn product valt buiten de garantie, kan Philips iets voor mij doen?

Als uw product niet langer onder de garantie valt, streven we ernaar om het reparatieproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De aangeboden oplossing en de uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het producttype, de leeftijd en de door u gekozen transportopties.


Om een reparatie voor uw defecte product te vinden, kunt u zich registreren in onze online portal.


Voor koffiemachines & Avent producten kunt u contact opnemen met onze Consumer Care team.

4. Ik kan de informatie die ik nodig heb niet vinden, hoe kan ik contact opnemen voor hulp?

We streven ernaar om een uitstekende online ondersteuning te bieden voor al onze producten, maar begrijpen dat de informatie die u nodig hebt soms moeilijk te vinden is.


Lees voordat u contact met ons opneemt de volgende tips voor het vinden van informatie op onze website:-

-Waar kan ik productinformatie vinden


Als u de informatie die u nodig hebt nog steeds niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met ons Consumer Care-team.
Het contactcenter is gesloten op feestdagen.

5. Hoe lang duurt een reparatie?

Gebruikelijk duurt het onderzoek en reparatie van je product maximaal 10 werkdagen.Het opsturen van een omruilproduct duurt maximaal 4 werkdagen.

Je kan de status van je reparatie bekijken via de “volg mijn reparatie” knop. Zodra je hierop klikt, word je doorverwezen naar de website van onze servicepartner E-Care. Vul hier je ordernummer en postcode in om de status van je reparatie te
zien. Het ordernummer vind je in de e-mailcommunicatie van E-Care.

Je kan de status van je omruiling bekijken via de “volg mijn omruiling” knop. Vul hier jee-mailadres en “reparatienummer” in. Klik op “zoeken”. In het orderoverzicht kan je onderaan de pagina de status van de omruiling zien. Het “reparatienummer” ontvang je via e-mail na het aanvragen van een omruiling.

6. Waar kan ik het model- en serienummer van mijn product vinden?

Modelnummer van uw product vindt u: op de doos, op de handleiding of op het product zelf:


-Waar kan ik het model-/serienummer van mijn product vinden

Service en reparatie | Philips (1)

7. Ik ben naar het buitenland verhuisd/ik heb mijn product in het buitenland gekocht. Heeft dit gevolgen voor mijn garantie?

Nee, bij Philips bieden we een internationale garantie voor onze producten en daarom wordt uw garantie niet beïnvloed.


Neem contact op met uw lokale Philips-klantenserviceteam als u problemen of vragen heeft.

8. Hoe registreer ik me voor verlengde garantie in Mijn Philips?

Hoe het werkt


Als uw product in aanmerking komt voor verlengde garantie, hebt u eerst een MyPhilips-account nodig. U kunt hier inloggen of er een aanmaken. Dan kunt u uw product registreren. Houd het product bij de hand bij de registratie, want u moet het modelnummer opgeven. Let op: u moet uw product binnen 3 maanden na aankoop registreren om de extra garantie te krijgen.

Om een product te registreren heeft u het volgende nodig:

MyPhilips-account

Modelnummer

Datum van aankoop (moet binnen 3 maanden na aankoop zijn)

Aankoopbewijs (optioneel)

Promotiegegevens (indien van toepassing)

9. Hoe kan ik aanspraak maken op mijn verlengde garantie?

Als uw product recht had op een garantieverlenging en de registratie binnen 3 maanden na aankoop is gedaan, krijgt u een contractnummer dat u recht geeft op de garantieverlenging. Deze registratie is te vinden op de productregistratiepagina en moet ook per e-mail naar u worden verzonden. Houd het contractnummer bij de hand voor het geval u gebruik moet maken van uw garantieverlenging.

Gebruik uw zelfhulpclaimproces of neem contact op met het contactcentrum om binnen de verlengde garantieperiode garantie te claimen.

Service en reparatie | Philips (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6725

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.